I guess you can classify fishing as water sport.
g_fishermen